Clinks website

supporting voluntary organisations that work with offenders and their families

        About Clinks button

Work for Clinks

On this page you will find the latest vacancies and volunteering opportunities at Clinks. Clinks is an equal opportunities employer and individuals with direct experience of the criminal justice system and/or with protected characteristics are actively encouraged to apply.

Job vacancies

Development Officer - Wales

 • Full time (37 hours per week)
 • £31,093 pa
 • Permanent contract
 • Office base: to be agreed with postholder

Clinks supports, represents and advocates for the voluntary sector in criminal justice, enabling them to provide the best possible opportunities for individuals and their families. Our vision is of a vibrant, independent and resilient voluntary sector that enables people to transform their lives. 

We have an exciting opportunity to lead Clinks’ work in Wales. We are seeking a dynamic individual with excellent relationship building skills to work with the criminal justice voluntary sector in Wales, identifying specific priorities and building voluntary sector voice to influence key decision makers at a national and local level.  The role involves developing and supporting existing networks and co-ordination between the voluntary sector and stakeholders working in criminal justice and community safety and will provide a single point of contact for strategic engagement and communication.  The successful candidate will be part of our respected Area Development team currently based in the North East, North West and South West of England.

Clinks is an equal opportunities employer and individuals with direct experience of the criminal justice system and/or with protected characteristics are actively encouraged to apply. This post is covered by the Rehabilitation of Offenders Act 1974, there is no requirement to disclose any convictions.

Job description

Application form

 • The deadline for applications is 9am Monday 2nd July
 • Interviews will take place            10th July in Cardiff

Also note that CVs will not be accepted – please complete an application form and return it in Word format to jean.coates@clinks.org.

With regret we are unable to notify non-shortlisted applicants. If you do not hear from us by the interview date, please assume that you were unsuccessful on this occasion.

Swyddog Datblygu - Cymru

 • Llawn amser (37 awr yr wythnos)
 • £31,093 y flwyddyn
 • Contract parhaol
 • Lleoliad swyddfa: i’w gytuno gyda deiliad y swydd

Mae Clinks yn cefnogi, cynrychioli ac yn eirioli dros y sector gwirfoddol mewn cyfiawnder troseddol, gan eu galluogi nhw i ddarparu’r cyfleoedd gorau posibl i unigolion a’u teuluoedd.  Ein gweledigaeth ni yw o sector gwirfoddol bywiog, annibynnol a gwydn sy’n galluogi pobl i drawsnewid eu bywydau.

Mae gennym ni gyfle cyffrous i arwain gwaith Clinks yng Nghymru.  Rydym yn chwilio am unigolyn dynamig gyda sgiliau datblygu cysylltiadau ardderchog i weithio gyda’r sector gwirfoddol cyfiawnder troseddol yng Nghymru, gan nodi blaenoriaethau penodol ac adeiladu llais i’r sector gwirfoddol i ddylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau allweddol ar lefel leol a chenedlaethol.  Mae’r swyddogaeth yn cynnwys datblygu a chefnogi rhwydweithiau’r presennol a chydlynu rhwng y sector gwirfoddol a rhanddeiliaid sy’n gweithio mewn cyfiawnder troseddol a diogelwch cymunedol, a bydd yn darparu pwynt cyswllt sengl ar gyfer ymgysylltu a chyfathrebu strategol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o’n tîm Datblygu Ardaloedd, sy’n fawr ei barch ac sydd wedi’i leoli ar hyn o bryd yng Ngogledd-ddwyrain, Gogledd-orllewin a De-orllewin Lloegr.

Mae Clinks yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac anogir unigolion gyda phrofiad uniongyrchol o’r system cyfiawnder troseddol a/neu gyda nodweddion gwarchodedig i ymgeisio.  Mae’r swydd hon yn dod o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, ac nid oes unrhyw angen datgelu unrhyw droseddau.

Edrychwch am y swydd-ddisgrifiad a’r ffurflen gais os gwelwch yn dda drwy fynd i: https://www.clinks.org/work-for-clinks  ac er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â’n gwaith, ewch i www.clinks.org  os gwelwch yn dda

 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw        9am Dydd Llun 2ail Gorffennaf
 • Cynhelir y cyfweliadau ar                           10fed Gorffennaf yng Nghaerdydd

Nodwch yn ogystal na fyddwn yn derbyn CVau – cwblhewch ffurflen gais a’i dychwelyd mewn fformat Word at jean.coates@clinks.org os gwelwch yn dda.

Mae’n ddrwg gennym na allwn roi gwybod i ymgeiswyr nad ydyn nhw ar y rhestr-fer.  Os nad ydych chi’n clywed gennym erbyn dyddiad y cyfweliad, cymerwch yn ganiataol na fuoch chi’n llwyddiannus ar yr achlysurol hwn.

Volunteering

We have very few opportunities for volunteering within Clinks owing to our size and capacity.  However, voluntary work is very valuable to the sector and many voluntary sector organisations working in the Criminal Justice System do recruit volunteers.

The latest volunteering opportunities can be found on our website here. Also, to help with your search for voluntary work, you may wish to consult our Directory of Offender Services, which contains information about over 800 organisations working with and for offenders.

Members' vacancies

You can browse our members' job vacancies here.